Gebruik- en onderhoudsvoorschriften voor eindgebruikers

Het opvolgen van de gebruiksvoorschriften is van groot belang. Het verlengt de levensduur van het product en laat deze optimaal functioneren. De gebruiksvoorschriften zijn mede bepalend bij de beoordeling van eventuele garantie aanspraken.

Gebruiksvoorschriftenbediening buitenzonwering
Bij wind moet de zonwering worden opgehaald wanneer de voor het zonweringtype geldende windkracht wordt overschreden.
De zonwering mag nooit onbeheerd in neergelaten toestand achtergelaten worden wanneer geen automatische bediening met windbeveiliging is toegepast.
Bij het bedienen moet er altijd op worden gelet dat de zonwering vrij op en neer kan bewegen. Indien er in de nabijheid van de zonwering ramen openstaan is het mogelijk dat de zonweringdoeken naar binnen worden gezogen. Bij het sluiten van de ramen moet de gebruiker rekening houden met het klemmen van het doek tussen het raamdeel en kozijn. Vermijd het optrekken van textiele zonwering tijdens of na een flinke regenbui. Door het oprollen wordt in de bovenbak van de zonwering het water uit het zonweringdoek geperst. Hierdoor komen grote hoeveelheden water in contact met het oprolmechanisme en de eventueel ingebouwde motor. Ook kan zich op het zonweringdoek schimmelvorming voordoen indien het doek langdurig vochtig opgerold blijft. Dit kan tot storingen leiden en de levensduur van het zonweringdoek verkorten. Trek de zonwering daarom bijtijds op en laat vochtig zonweringdoek drogen door de zonwering bij droog weer zo snel mogelijk neer te laten.

Gebruiksvoorschriften koord- of bandbediening
Bij het bedienen gaat de eindgebruiker recht voor het koord of het band staan. Vervolgens moet het koord of het band vrij van de koordklem of van de bandopwinder worden gemaakt. Pak daarna het koord/band vast en breng het met korte stukken omhoog om de zonwering te laten zakken. Laat het band niet door de handen glijden, op deze manier kunt u niet tijdig ingrijpen bij een calamiteit en/of een obstakel, welke eventueel tot schade kan leiden. Wanneer de zonwering de onderste stand heeft bereikt, moet het koord of het band op spanning worden gehouden. Het resterende koord of band op de koordklem winden of door de bandopwinder laten oprollen.

Gebruiksvoorschriften staaldraadbediening
Eenvoudig de slinger in de gewenste richting draaien, waarbij er op moet worden gelet dat het staaldraad bij het ophalen of neerlaten, nooit slap hangt. Bij het voelen van weerstand moet onmiddellijk worden gestopt met draaien, waarna u eerst contra draait en daarna weer de richting vervolgt die u eerder van plan was. Het staaldraad moet altijd op spanning blijven!

Gebruiksvoorschriften monocommando (of draaistang) bediening
De gebruiker dient de stang in de vorm van een handgreep te knikken. Er moet goed gelet worden op de juiste draairichting. Verkeerd opgerold zonweringdoek kan zwaar beschadigen en verdere bediening van de zonwering onmogelijk maken.
Bij het op- of neer bewegen van de zonwering staat men recht tegenover het doorvoerbeslag van de bedieningsstang, de stang moet in een hoek van circa 45º met de gevel staan. Draai in de gewenste richting tot de zonwering de gewenste stand heeft bereikt.
Het ophalen gebeurt door de stang te draaien tot de zonwering helemaal is opgehaald. De draaistang mag niet worden geforceerd door verder te draaien, daarmee wordt het bedieningsmechanisme beschadigd. Vervolgens hangt men de slinger gestrekt langs het kozijn.

Gebruiksvoorschriften elektrische bediening
De gebruiker zet de schakelaar in de gewenste stand om zo de zonwering op te halen en neer te laten. Wanneer de eindstand is bereikt, zet men de schakelaar in de O-stand terug.

Indien er in het gebouw gebruik wordt gemaakt van een centrale besturing (bijvoorbeeld aangestuurd op wind, zon of tijd), heeft dit gevolgen voor de individuele bediening van de zonwering. Een centraal commando om de zonwering hetzij naar boven, hetzij naar beneden te sturen, blokkeert gedurende geruime tijd (meestal ongeveer 90 seconden) de individuele bediening van de zonwering. Indien er sprake is van een centrale bediening met windbeveiliging, stuurt deze bij te harde wind alle zonweringen naar boven en wordt de  individuele bediening van de zonwering langdurig geblokkeerd. Een zelfde situatie ontstaat als de glazenwasserschakelaar geactiveerd is.

Sommige eindgebruikers proberen de centrale bediening te “misleiden” door de bedieningsschakelaar m.b.v. paperclips, plakband etc. in 1 stand te fixeren. Hierdoor wordt de zonwering onmiddellijk naar boven of naar beneden gestuurd nadat centrale commando wegvalt. Dit “misleiden” wordt sterk afgeraden omdat het blijvende schade aan de motoren en/of zonwering tot gevolg kan hebben.

Voorschriften onderhoud- en reiniging
Het verdient aanbeveling om 1 maal per jaar de zonweringen te laten inspecteren op functioneren, beschadigingen, etc. De Service & Onderhoud divisie van Zonwering-Nederland B.V. kan u hiervoor vrijblijvend, verschillende onderhoudscontracten aanbieden.

Indien u de zonwering reinigt, dient u dat te doen met neutrale, niet agressieve middelen. In geen geval soda of alkalische middelen gebruiken. Evenmin komen zure reinigingsproducten (met een pH-waarde van 7,5 en meer) in aanmerking. Schuurmiddelen zijn uit den boze. Let u er ook op dat de stoffen niet met de zonwering in contact komen wanneer de gevel gereinigd wordt! Zwaar vervuilde zonweringdoeken of aluminium lamellen kunnen gereinigd worden door middel van een hogedrukspuit. Let er daarbij op dat de waterstraal uitsluitend op het doek of de lamellen wordt gericht en niet direct op de mechaniek.

Het wordt ontraden de mechanische onderdelen van de zonwering extra in te vetten, aangezien hierdoor vuil makkelijker wordt aangetrokken en zich vastzet.