1. De installatie waarop deze garantie van toepassing is, is uit deugdelijk materiaal vervaardigd en met zorg geïnstalleerd, overeenkomstig de kwaliteitseisen die onze productleverancier aan ons stelt.
 2. De goede werking van de geleverde installatie en de deugdelijkheid van de materialen wordt gegarandeerd gedurende twee jaar voor buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken, één jaar op binnenzonweringen, twee jaar op eventueel motorisch gedeelte ten behoeve van de buitenzonweringen vanaf de datum van installatie voor de gehele installatie, voor de elektronische besturings- en bedieningscomponenten geldt een garantie van zes maanden. Indien de door geaccepteerde aanbieding een andere termijn is vermeld, wordt deze uiteraard van toepassing.
 3. Opdrachtnemer is verplicht gebreken die de goede werking van de geleverde installatie belemmeren en de esthetische eigenschappen, welke niet voldoen aan de van toepassing zijnde kwaliteitseisen, voor zover zij zijn ontstaan binnen de onder 2 genoemde periode, kosteloos op te heffen c.q. te doen opheffen, met in achtneming van het bepaalde in sub 4, 5 en 6 hierna.
 4. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel naar keuze van de opdrachtnemer van de ondeugdelijke installatie en/of materialen, met dien verstande dat deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer komen tot ten hoogste de prijs exclusief omzetbelasting van de betrokken materialen.
 5. Het gebouw moet door middel van ladders vanaf het maaiveld bereikbaar zijn. De kosten van eventueel te treffen bouwkundige voorzieningen en/of gebruik van hulpmateriaal vallen buiten de garantie.
 6. De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer zowel financieel als anderszins, heeft voldaan.
 7. Buiten de garantie vallen gebreken, veroorzaakt door:
  • ieder gebruik dat in strijd is met de gebruikershandleiding;
  • onoordeelkundig of onjuist onderhoud;
  • het niet opvolgen van de bedienings- en reinigingsvoorschriften;
  • windkracht boven de vastgestelde norm zoals vastgelegd in de technische gegevens van het betreffende product;
  • verwaarlozing;
  • beschadiging door een van buiten komende oorzaak;
  • reparaties en/of wijzigingen van de installatie door of namens opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer.
 8. Aanspraken op garantie worden alleen in behandeling genomen indien zij binnen veertien dagen na constatering van het gebrek schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn gemeld.